Política de Qualitat i medi ambient

J. TOURON SA

DEFINEIX LA SEVA POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT I DECLARA EL SEU COMPROMÍS AMB ELS SEGÜENTS PRINCIPIS I OBJECTIUS:

 Política de qualitat i medi ambient

  1. Complir els requisits legals i reglamentaris que ens apliquin, així com de client, a tots els àmbits empresarials.
  2. Mantenir un sistema de gestió de qualitat, que garanteixi la qualitat dels nostres serveis obres d'acord amb les normes ISO 9001:2015.
  3. Mantenir un sistema de gestió ambiental, que garanteixi la gestió mediambiental de la nostra empresa, d'acord amb les normes ISO 14001:2015.
  4. Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, mitjançant l’exercici d’aquesta Política i Objectius de la Qualitat i els resultats de les Auditories, Accions Correctives, Accions Preventives i la Revisió per la Direcció.
  5. Involucrar activament el personal, mitjançant programes de formació, motivació i participació, garantint una correcta capacitació per al bon desenvolupament de les tasques i responsabilitats relacionades a cada lloc de treball.
  6. Mantenir una estructura d’empresa flexible, amb bona comunicació interna, entre els diferents nivells jeràrquics, i externa, que sigui capaç d’adaptar-se als canvis de les necessitats dels clients, del mercat i de la normativa que aplica.
  7. Comunicar internament i externament el contingut d'aquest document de Política de Qualitat i revisar-ne periòdicament l'adequació a la realitat del moment i que sigui marc de referència per establir i revisar els objectius de Qualitat.
  8. Reduir en la mesura del possible, la producció de residus i emissions en el desenvolupament de la nostra activitat tant de manera directa com derivada del treball dels subcontractats.
  9. Promoure l'eficiència energètica, la reutilització, el reciclatge i l'estalvi de recursos mitjançant un disseny adequat dels processos operatius.