• Carro Camilla d'urgencies - 10102

Carro Camilla d'urgències - 10102

0

Descripció

 • Estructura d'acer amb revestiment en epoxy, color gris.
 • Sistema d'elevació suportat per columnes mitjançant actuador hidràulic actuat per pedals bilaterals 56-88 cm.
 • Jaç de 2 seccions radiotransparent, fabricat en HPL, gruix 10 mm.
 • Sistema de guies que permet realitzar plaques RX en tot el llit mitjançant un suport porta-cassette.
 • Suport articulat mitjançant ressort de gas.
 • Tren i antitren amb accionament hidràulic (+ -12º) amb pedals bilaterals.
 • Matalàs fabricat en material viscoelàstic, ignífug i antiestàtic (gruix: 10cm alta densitat).
 • Tapissat en tela vinílica, antibacteriana, resistent a l'abrasió, ignífug M1.
 • Fàcil de netejar i de mantenir Fre centralitzat i servodireccionado.
 • Rodes de Ø200 mmm, dues d'elles antiestàtiques.
 • 5ª roda per facilitar els moviments.
 • Empenyedor ergonòmic i plegable en capçal.
 • Empenyedor corbat al peu del llit.
 • Baranes plegables amb tancament de seguretat
 • Suport de sèrums, 4 ganxos, regulable en alçada, fàcil col·locació en qualsevol de les 4 cantonades.
 • Suport per a drenatges.
 • Carenat inferior termoplàstic, en ABS, que protegeix els mecanismes i facilita la seva neteja, amb 2 allotjaments per a bombona d'oxigen i porta objectes.
 • Capacitat de càrrega: 300 kg.