• Carro camilla d'urgencies - 10050

Carro camilla d'urgències - 10050

0

Descripció

 • Estructura en acer inoxidable 18/8 AISI 304
 • Respatller regulable manualment mitjançant cremallera (0-70º)
 • Matalàs fixa, goma escuma gruix 6 cm. 25kg / densitat
 • Tapissat en tela vinílica ignífug (M2), antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica, alta resistència a l'abrasió, a la sang i a l'orina.
 • Empenyedors.
 • Baranes abatibles. Mesures: 126x38.5 cm
 • Suport de sèrums, regulable en alçada, 2 ganxos.
 • Suport ampolla d'oxigen.
 • Ample suport: 16 cm Safata inferior porta - objectes. Mides: 59x39 cm
 • Rodes giratòries Ø 125mm, dos amb fre.
 • Rodes fabricades en polipropilè, banda de rodadura de goma termoplàstica (no deixa petjada)
 • Rodament dues fileres a boles
 • Duresa de la banda de rodolament A87Shore
 • Dimensions superfície del pacient 180x60 cm
 • Pesa màxim del pacient fins a 150 kg