• Carro camilla d'urgencies - 10005

Carro camilla d'urgències - 10005

0

Descripción

 • Estructura d'acer, amb revestiment en epoxy, color Gris.
 • Respatller articulat, amb ressort de gas 500N (0-70º)
 • Alçada regulable, sistema hidràulic accionat a pedal.
 • Matalàs fixa, goma escuma gruix 6cm 25kg / densitat.
 • entapissat en tela vinílica ignífug (m2), amb proteció antimicrobiana, antimicòtica i antibacteriana, alta resistència a l'abrasió, a la sang i a l'orina.
 • Suport articulat, ressort de gas 500N (0-70º).
 • Baranes abatible d'acer cromat. mesures 127x30cm
 • Empenyedors al capçal i peus, en acer cromat.
 • Rodes giratòries Ø 125mm, dos amb fre
 • Rodes de polipropilè, banda de rodadura de goma termoplàstica de duresa A87shore (no deixa petjada) i amb suport direccional.
 • Suport de sèrums regulable en alçada, acer cromat, 2 ganxos.